O Ekocivilizaciji

Sanje so dovoljene!

Kot so-ustvarjalci gibanja Ekocivilizacija negujemo skupno vizijo in aktivno zasledujemo njeno uresničitev. Naše skupne sanje razkrivajo vizijo nove civilizacije, ki resonira z vedno več ljudmi. Čutimo jo, zaznavamo jo, jo uresničujemo. Čas je za novo raven povezave s Planetom, Vesoljem, samimi seboj in drugimi ljudmi.
Skupaj ponovno ocenjujemo strukture, skozi katere gojimo vrednote in uresničujemo svoj namen. Usklajujemo svoja dejanja in odgovornosti, si prizadevamo za transparentnost, preobrazbo in vključenost. Medsebojna podpora nas vodi k uresničevanju tistega, kar se nam zdi prav, spodbujajoč trajnosten in sodelovalen soobstoj. Osredotočeni smo na gradnjo kapacitet, odpornost, prilagajanje in uresničevanje naših skupnih sanj.

Izraz ‘Ekocivilizacija’ se nanaša na družbeni model, ki v razvoju človeške civilizacije vključuje ekološko trajnost in okoljsko harmonijo kot temeljna načela.

Predstavlja celosten pristop k družbenemu razvoju, ki postavlja dobrobit planeta v jedro človeških prizadevanj. Predvideva harmonično sožitje med človeštvom in planetom, z zavedanjem, da sta zdravje in blaginja obeh prepletena.

Osredotočeni smo na izgradnjo kapacitet, odpornost, prilagajanje in uresničevanje naših skupnih sanj.

Paradigma

Živimo v VUCA svetu (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous / Nestanovitnem, Nejasnem, Kompleksnem, Ambivalentnem) in RUPT (Rapid, Unpredictable, Paradoxical, Tangled / Hitrem, Nepredvidljivem, Paradoksalnem, Zapletenem) svetu. Za našo civilizacijo bo ključnega pomena razvoj kolektivne inteligence, ki posameznikom omogoča razvoj njihovega polnega potenciala, črpanje kolektivnega in zagotavljanje pristnih potreb naprednih družb, tako lokalno kot globalno.

Vabljeni smo, da se učimo iz preteklosti in si predstavljamo prihodnost, v kateri želimo živeti. Čas je, da vstopimo v evolucijsko zavest in se vključimo v novo prepoznavno resničnost.

Civilizacija

Civilizacija je običajno opredeljena kot napredno stanje človeške družbe, ki vsebuje visoko razvite oblike vladanja, znanosti, kulture, industrije in skupnih družbenih norm.

Civilizacije so pogosto odgovorne za lasten propad. Vendar pa njihovemu samouničenju običajno botrujejo tudi drugi dejavniki. Teorija “normalnih nesreč” nakazuje, da kompleksni tehnološki sistemi redno podležejo napakam.

Gibanje

Gre za namensko usmerjeno skupino disruptorjev, ki nas vabi, da se združimo v spoštljivem, sodelovalnem prizadevanju za varovanje našega planeta kot ekološkega zatočišča v naši galaksiji.

To zavezanost vključuje sprejemanje vključevanja, empatije in raznolikosti kot svoje osnove, negovanje univerzalnega znanja in modrosti za spodbujanje razširjenih sodelovalnih ekosistemov. Ta pristop si prizadeva za nadgradnjo družbe preko usklajevanja z zakoni narave in iskrenim resoniranjem ljubezni.

Modeli Ekocivilizacije

Ekocivilizacija temelji na modelu nove družbene strukture, ki se osredotoča na temeljne stebre človeštva in planeta, ki mu pravimo dom – planet Zemlja. Osredotoča se na bitja, prostore, skupnosti, zavest in odnose kot povezovalne dinamične strukture, ki vzdržujejo razvoj življenja.

Podrobnejši pregled modelov

Model Trajnostno-vzdržnega razvoja - Narava 1, 2, 3

Model trajnostnega razvoja

Model evolucije razvoja (poslovnih sistemov)

Model 8+1 poslovnih odnosov

Evolucija reda

Osnovni model trajnostnega razvoja

Ekonomija omejenih virov (Doughnut Economy)

Gospodarstvo predstavljeno v shemi krofa, ki ga je predlagala ekonomistka Kate Raworth, predstavlja vizionarski model, ki si prizadeva uravnotežiti družbene in okoljske imperative. “Krof” simbolizira prostor, v katerem lahko človeštvo uspeva, zajema pa družbene nujnosti, kot so zdravje, izobraževanje in enakost spolov, obenem pa spoštuje omejitve planeta.
Ta model ponuja celovit okvir za trajnostni razvoj z izogibanjem ekološke preobremenjenosti in zagotavljanjem osnovnih človeških potreb. Odločevalci in podjetja so usmerjeni, da sledijo poti, ki spoštuje tako družbene temelje kot tudi ekološke omejitve. Gospodarstvo v obliki krofa izziva konvencionalno zasledovanje neskončne rasti in zagovarja regenerativni in distributivni ekonomski sistem, ki daje prednost blaginji in poštenosti za vse na z viri omejenem planetu.

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo je preoblikovalni model, ki izziva tradicionalni linearni pristop “vzemi, izdelaj, zavrzi” k proizvodnji in potrošnji. V svojem jedru ta model stremi k odpravi odpadkov z vzpostavitvijo zaprtega sistema, kjer se viri nenehno ponovno uporabljajo, obnavljajo, predelujejo in reciklirajo.
S poudarkom na dolgotrajnosti in trajnosti izdelki in materiali ohranjajo svojo vrednost, kar bistveno zmanjšuje okoljski vpliv, povezan u obstoječim ciklom. Načela krožnega gospodarstva spodbujajo trajnostno oblikovanje, učinkovito rabo virov in razvoj inovativnih poslovnih modelov, ki dajejo prednost trajnosti. Ta pristop ne koristi le okolju z manjšim izčrpanjem virov in onesnaževanjem, temveč spodbuja tudi gospodarsko rast z ustvarjanjem zelenih delovnih mest in vzpostavitvijo odpornih, krožnih vrednostnih verig.

Regenerativno gospodarjenje

Regenerativno gospodarstvo predstavlja paradigmo trajnostnega razvoja, ki presega cilj zgolj ohranjanja okolja. Ta model priznava povezanost ekoloških, socialnih in ekonomskih sistemov ter si prizadeva aktivno obnavljati in oživljati te sisteme.
Z dajanjem prednosti regenerativnim praksam, kot so regenerativno kmetijstvo, obnovljivi viri energije in krožni sistemi, ta model stremi k izboljšanju naravnega kapitala, biodiverzitete in blaginje skupnosti. Regenerativni pristopi gredo dlje od trajnosti, saj aktivno prispevajo k rehabilitaciji ekosistemov in spodbujajo harmoničen odnos med človekovimi dejavnostmi in zmožnostjo Zemlje, da se sama obnavlja. Ta model spodbuja podjetja in skupnosti, da postanejo skrbniki svojega okolja, pri čemer razumejo, da je pozitiven vpliv ne le možen, ampak ključen za ustvarjanje cvetoče in odporne globalne družbe.
Bi želeli prispevati idejo ali izvedeti več o gibanju Ekocivilizacija?

Pišite nam!